Uus-Jaani

Asukoht: Viimsi

DP on kehtestatud: 2013

Kinnistu suurus: 0,65 ha

Autorid: Raivo Tabri, Siim Sepp

Uus-Jaani kinnistu detailplaneeringu koostamise aluseks on Viimsi vallavolikogu otsus, Pringi külas, kinnistu Uus – Jaani detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine. Detailplaneeringu lahendus kujundab ligikaudselt 0,65 ha suuruse planeeringuala ruumilise terviklahendus, mis arvestab ümbritseva elukeskkonna ehitustavadega. Planeeritav maa-ala on reljeefilt tasane, kuid on kaetud kõrghaljastusega. Põhjas ja idas asub tihedama krundijaotusstruktuuriga elamurajoon, lõunas asuv hoonestus on hajusam – tegu on väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnaga. Juurdepääs planeeringualale toimub Rummu teelt ja Saluveere teelt. Detailplaneeringuga moodustatakse Uus-Jaani kinnistule 5 pereelamumaa krunti, kuhu on õigus ehitada üks üksikelamu ja üks abihoone ning üks tee- ja tänavamaa krunt eratee tarvis. Moodustatud pereelamumaa krundile määrab detailplaneering ära krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga. Lisaks määrab käesolev planeering ära tehnovõrkude asukohad, teedevõrgu ja liikluskorralduse lahenduse ning haljastuse põhimõttelise kujunduse, mis toetub Uus-Jaani kinnistule koostatud puistu dendroloogilisele hinnangule.

Uus-Jaani

Uus-Jaani

Tere-tere!

Tere-tere!