Lilleoru

Asukoht: Kuusalu

DP on kehtestatud: 2014

Kinnistu suurus: 11,26 ha

Autorid: Raivo Tabri, Siim Sepp

Lilleoru kinnistu detailplaneering loob võimaluse Kiiu alevikku välja ehitada 21. sajandi nõuetele vastava elukeskkonna – Lilleoru elu-, äri- ja tootmishoonete kvartal. Lilleoru kvartali planeerimisel oli aluseks omaniku soovid/ideed ja Kuusalu valla üldplaneering, mis määras ära põhimõttelise kinnistu jaotus elamu/korterelamu sihtotstarbega maaks ning äri- ja tootmise sihtotstarbega maaks. Detailplaneeringu mahus toimub kinnistu jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine, välise tulekustutusvee lahendusega hüdrantide baasil, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Kinnistu omaniku soove arvestades sai planeeringualale seatud arengusuunad, mida saab arendada etapiviisiliselt ja sellest lähtuvalt on planeeritud Lilleoru kinnistu jaotatud neljaks (4) nii nimetatud eraldi funktsiooniga alaks – esimesele (1) alale on moodustatud 6 äri-, teenindus- ja tootmismaa sihtotstarbega krunti; teine (2) ala on nii nimetatud puhke- ja rekratsiooniala koos tuletõrjeveevõtu tiigiga, kolmandale (3) ala on planeeritud neli korterelamumaa krunti koos haljasala maaga ning neljanda (4) ala moodustavad transpordimaa-teemaa krundid, kuhu on planeeritud kõrvalmaantee, mis on ühendab 11105 Kiiu-Soodla ja 11260 Jõelähtme-Kemba riigimaanteed ja kvartalisisesed sõiduteed. Samuti on planeeritud antud alale kergliiklusmaa krundid jalgratastel liiklejatele ja jalakäijatele.

Lilleoru

Lilleoru

Tere-tere!

Tere-tere!

Avaleht

Avaleht