Taga-, Väike- ja Suur-Jaani

Asukoht: Pringi

DP on kehtestatud: 2019

Kinnistu suurus: 5,1 ha

Autorid: Raivo Tabri, Siim Sepp

Detailplaneeringu lahendus kujundab ligikaudselt 5,0 ha suuruse planeeringuala ruumilise terviklahenduse, mis arvestab ümbritseva elukeskkonna ehitustavadega. Detailplaneeringuga moodustatakse 27 pereelamumaa krunti, kuhu on õigus ehitada üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet, 7 liiklusmaa krunti ja 1 üldmaa krunt. Moodustatud pereelamumaa krundile määrab detailplaneering ära krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva elu- ja loodukeskkonnaga. Planeeringualale on moodustatud üldmaa krunt Pos. 28. Antud krundi sihtotstarve puhkerajatiste maa annab õiguse krundile ehitada laste mänguväljakuid või näiteks õue-jõusaali või hoopis kujundada krunt pargialaks näiteks kõnnitee ja istepinkidega puhkealaks või jääb kogu ala looduslikuks parkmetsa alaks, mida järjepidevalt hooldatakse. Käesoleva detailplaneeringule tagatakse juurdesõit mööda Vardi teed kuni Tammelaane teeni ja sealt edasi mööda Pähkli teed kuni planeeritavate kinnistuteni. Planeeringualale projekteeritud Pähkli tee ühendab Käbi planeeringu alale ning Tammelaane planeeringule välja ehitatud Pähkli tee. Detailplaneering näeb ette kogu alale ringtee põhimõttel projekteeritud elamukvartalisisese sõidutee koos kõnniteega ja ühe tupikteega, mis lõpeb ringipööramise platsiga. Detailplaneeringu lahendus näeb ette ka kvartalisisese kõnnitee ühenduse Viimsi valla sisese Vardi tee äärde projekteeritud kõnniteega. Nii tagatakse elamukvartali inimeste jalgsi liikumine ühistranspordiga kaetud Vardi tee bussipeatustesse ja samuti võimaluse elanikele pääsu Vardi tee äärde jäävale metsamaale / rohealale / rekratsioonialale.

Taga-, Väike- ja Suur-Jaani

Taga-, Väike- ja Suur-Jaani